Interkulturní práce

Základní termíny

 

INTERKULTURNÍ: Týkající se interakce příslušníků dvou různých kultur.

INTERKULTURNÍ PRÁCE: Napomáhat cílovým subjektům – účastníkům řešené situace tak, aby byli schopni navázat efektivní (interkulturní) komunikaci a adekvátně řešili reálné problémy. Slabším ze subjektů napomoci zapojit se plnohodnotně do sociálních sítí v rámci svého životního prostředí i v rámci řešené kauzy.

KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ: Tlumočení, při kterém se klade důraz na efektivitu vzájemného porozumění dvou stran z různých socio-kulturních prostředí.

INTERKULTURNÍ ASISTENCE: Interkulturní práce realizovaná v roli asistence komunikace mezi klientem a dalším subjektem (úřady, odborníkem apod.). Asistent může tlumočit, konzultovat, napomáhat při realizaci kauzy, ale odpovědnost na rozhodování v rámci řešené situace spočívá na stranách, kterým pracovník asistuje.

INTERKULTURNÍ MEDIACE: V širším slova smyslu je to zprostředkování komunikace mezi subjekty z různých kultur. V užším slova smyslu mediátorem profesionálně řízený způsob mimosoudního řešení sporů - mediace, který je veden mezi subjekty z různých kultur.

INTERKULTURNÍ FACILITACE: Facilitátorem profesionálně řízená diskuse či vyjednávání více než dvou subjektů – skupinová práce, která je vedena mezi subjekty z různých kultur.

INTERKULTURNÍ ANALÝZA: Analýza a určení reálného vlivu kulturních faktorů na řešenou situaci či problém, z nichž vyplyne, jak může interkulturní pracovník využít své znalosti při jejich řešení a v čem bude třeba jiných odborníků.

KOMUNITNÍ INTERKULTURNÍ PRÁCE: Komplexní řešení situace a problémů, pokud je třeba zapojení více metod nástrojů interkulturní práce – tedy nejen samotná mediace, samotné tlumočení apod.