Pro sponzory

Sponzorský dar

Finanční podpora v podobě sponzorského daru našemu spolku je velmi vítána. Sponzorský dar může být vázán přímo na některou z našich aktivit nebo věnován obecně na činnost spolku, provoz webových stránek atp. Veškeré sponzorské dary jsou oficiálně vedeny v účetnictví spolku a sponzoři mohou být zveřejněni na internetových stránkách, pokud si to přejí.


Číslo účtu

Příspěvky nebo sponzorské dary vítáme na bankovním účtu u České spořitelny:

2105343359/0800; IBAN CZ41 0800 0000002105343359; BIC - swiftový kód banky: GIBACZPX


Naše cíle

Od počátku existence webových stránek Klubu Hanoi, potažmo jeho oficiální registrací jako občanského sdružení až k nynější podobě zapsaného spolku South East Asia – liaison jsme rozvíjeli kontakt a kulturní zprostředkování mezi Vietnamem, JV Asií a Českou republikou, a to v tom nejširším slova smyslu. Naším posláním je umožnit lidem žijících v daných kulturách vzájemnou efektivní komunikaci, porozumění a pokud možno i přátelské vztahy.

Mezi naše cíle, o nichž se dočtete rovněž ve Stanovách spolku, patří zejména:

 • Rozvíjet informovanost veřejnosti o Jihovýchodní Asii, její historii, kultuře, přírodních krásách a o způsobu života jeho obyvatel.
 • Rozvíjet partnerské vztahy, přátelství a spolupráci s osobnostmi, organizacemi a kluby s obdobnými cíli a programy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
 • Usilovat o potlačování rasismu a xenofobie v rámci možností spolku.
 • Perspektivně vytvořit neformální společenské, přátelské, kontaktní a informační centrum.
 • Realizovat a rozvíjet mezinárodní a rozvojovou spolupráci se zeměmi JV Asie.
 • Podporovat integraci občanů zemí JV Asie žijících v ČR.
 • Podporovat integraci příslušníků národnostní menšiny původem z JV Asie v ČR.
 • Na základě svým zkušeností z dalekých zemí přispívat k diskusi o budoucím zaměření moderního české, evropské společnosti i světového společenství.

Činnost

Uvedené cíle se snažíme naplnit těmito aktivitami:

 • správa a aktualizace internetových stránek www.klubhanoi.cz a www.sea-l.cz (zatím ve výrobě);
 • organizování přednášek, besed, kulturních a popularizačních akcí, videoprogramů a filmových představení pro odbornou i laickou veřejnost (na školách, úřadech, kulturních akcích atp.);
 • podpora překladatelské, studijní a badatelské činnosti, expedicí a dalších aktivit jednotlivců i partnerských organizací;
 • publikování materiálů v tisku;
 • příprava, realizace a aplikace analýz zaměřených na oblasti sociální, kulturní a interkulturní v zemích JV Asie a v ČR a v Evropě;
 • realizace a aplikace rozvojové spolupráce a výměny informací a výstupů z analýz sociálních, kulturních a interkulturních;
 • realizace integračních projektů pro migranty z JV Asie žijící na území ČR;
 • realizace projektů podporující příslušníky národnostních menšin v ČR původem z JV Asie;
 • poskytování odborného sociálního poradenství, služeb sociální prevence napomáhajících zabránit sociálnímu vyloučení a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, průvodcovské a předčitatelské služby.

Zde si můžete stáhnout informační leták v češtině a ve vietnamštině.

Ke stažení nabízíme rovněž prezentaci našich aktivit, zázemí a plánů.


Výstupy

Čím se můžeme pochlubit?

Tlumočení, vietnamština
 • Přispěli jsme k založení oboru komunitního tlumočení v ČR.
 • Jako první vyučujeme kabinové tlumočení do vietnamštiny v ČR.
 • Spolupracovali jsme na česko-vietnamské verzi Slovníku pro interkulturní práci oceněným Jednotou tlumočníků a překladatelů jako nejlepší slovník roku 2015.
 • Vytvořili jsme a aktualizujeme seznam aktivních česko-vietnamských tlumočníků a interkulturních asistentů s doporučením Klubu Hanoi.
Integrace
 • Podílíme se na utváření politiky integrace cizinců v ČR: jazykové zkoušky, hlavní oblasti integrace aktivní politiky státu.
 • Podílíme se na úpravě metodiky práce úředníků na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.
 • Iniciovali jsme zavedení profese interkulturní práce pro cizince - metodika, obsah, výuka a schválení profese v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.
 • Vytvořili jsme informační leták o interkulturních pracovnících obecný a pro zaměstnavatele.
 • Jako první v ČR jsme vytvořili akreditovaný kurz a výukové materiály pro česko-vietnamské interkulturní asistenty.
 • Našimi kurzy pro česko-vietnamské interkulturní asistenty prošlo na 128 frekventantů. 37 úspěšných absolventů školení získalo vedle akreditovaného osvědčení také doporučení Klubu Hanoi.
 • Podíleli jsme se na tvorbě výukových materiálů a kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům (Inbáze: Interkulturní kompetence v praxi).
Výuka češtiny
 • Našimi kurzy češtiny prošlo na 1000 posluchačů.
 • Natáčíme praktická, veřejně dostupná videa s výkladem české gramatiky.
Knihovnictví, publikace, překlady
 • Založili jsme obsáhlou knihovnu publikací s vietnamskou tématikou pro veřejnost.
 • Vybudovali jsme vietnamskou část knihovny MKC Praha.
 • Vypracovali jsme podrobný seznam veškeré literatury s vietnamskou tématikou vydané v ČR (SR).
 • Vydali jsme velmi úspěšnou publikaci S vietnamskými dětmi na českých školách (Nakl. H+H 2006) určenou pedagogům a výchovným pracovníkům, kteří pracují s vietnamskými dětmi, a také další odborné i laické veřejnosti. Publikace měla pro mohutný zájem 3 dotisky!
 • Podíleli jsme se na vzniku publikace Česká republika, země a lidé Cộng hòa Séc - Đất nước, con người (Nakl. Státní univerzity v Hanoji 2006).
 • Naše překlady: O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa (DharmaGaia 2007), Krejčovský závod Saigon (Gutenberg 2008)
Vietnam a rozvojová spolupráce

Vytvořili jsme:

 • modul sociální práce ve VSR;
 • modul vzdělávání pedagogů k aplikaci ve VSR;
 • modul zakládání speciálních tříd pro děti ve VSR včetně studijního plánu.

Záměry

V rámci svých aktivit a v souladu se stanovenými cíli náš spolek:

Přináší kvalitní informace oběma stranám navzájem.

Tento záměr naplňuje spolek od počátku vznikem webových stránek, na kterých informuje o regionu JV Asie, organizací různých osvětových, kulturních a společenských akcí, vydáváním bulletinu, publikacemi, překlady literatury, organizací odborných seminářů pro dospělé i pro děti, publikací v médiích, účastí v médiích, účastí na odborných jednáních, konferencích apod. Zmíněné aktivity zajišťuje po celé České republice, někdy i mimo ni (Vietnam, Německo, Portugalsko, Rakousko apod.) Máme za sebou několik stovek akcí, mnoho publikovaných pedagogických, odborných i uměleckých děl.

Zavádí a rozvíjí spolupráci mezi subjekty z daných kultur na území ČR i VSR.

Na základě svého know-how zavádí ve společnosti v ČR inovativní instituce (profesi sociálního tlumočení, interkulturní asistence, interkulturní mediace, metody aplikovaného výzkumu aktuálních problémů apod.), díky kterým vznikají nové odborné i laické vazby. Bilaterální vztahy vznikají také díky projektům rozvojové spolupráce, které spolek v minulosti realizoval a realizovat hodlá i nadále. Máme za sebou např. podnícení zavedení povinné zkoušky A1 pro cizince nebo vznik nové profese interkulturní asistence.

Zajišťuje informační kancelář a kulturní vzdělávací centrum, ve kterém podporuje integraci migrantů v ČR.

Naše informační kancelář pojala již několik stovek klientů, kteří k nám chodí pro radu v oblasti práva, ekonomie, pobytů, uznávání vzdělávání, sociální a zdravotnické oblasti atd. Učí se zde také češtinu a vietnamštinu. Kromě toho rovněž veliké množství klientů zprostředkováváme dalším neziskovým i jiným organizacím (např. META, Inbáze, IOM Prague, IC Praha aj.), jež současně podporujeme v tom, aby více pracovaly s klienty z JV Asie.

Působí jako prostředník mezi dvěma kulturami v případě řešení problémů či vzniku konfliktů.

Spolek umožňuje využít interkulturní týmy vyjednavačů, facilitátorů a mediátorů v případě sousedských, manželských i komunitních sporů. Tato oblast je v ČR teprve v plenkách, resp. míra jejího spontánního využití v praxi je zatím velmi nízká. Na základě zahraničních zkušeností nicméně do budoucna věříme ve větší využití tohoto potenciálu.

Realizuje rozvojové aktivity ve VSR.

Vytvořili jsme znalostní bázi stavu sociální práce ve VSR a vlastní metodologii vzdělávání postižených dětí ve venkovských regionech VSR, metodologii vzdělávání vietnamských učitelů na základních školách a na odborných školách. Naše projekty ve VSR mají četné výstupy s vysokou mírou udržitelnosti do dnešních dnů, a to zejména v oblastech zdravotní péče, vzdělávání, sociální práce a rozvoje podnikání v daných regionech.

Své zkušenosti se snaží využít při formulaci podnětů pro celou světovou společnost.

Novým prvkem činnosti spolku na základě nových stanov je šíření získaných zkušeností o druhých světech (kulturách) a jejich využití pro filosofickou diskusi o životě v Evropě a ve světě vůbec. Tuto činnost v současné době připravujeme. Její zahájení očekáváme s velkou pravděpodobností na výroční oslavě našeho spolku v tomto roce, v němž chystáme různé debaty na témata (nejen) identity člověka dnešního světa.


Děkujeme za Vaši podporu

sea-l@sea-l.cz