Články

Adaptačně-integrační kurzy – povinná novinka pro cizince

Následující řádky čerpají z článku Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, zveřejněného 25. 1. 2021 na webových stránkách MV ČR pod odkazem: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Na co je kurz zaměřen

Adaptačně-integrační kurz je kurz, v jehož rámci budou zúčastnění cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území ČR, se základními hodnotami ČR, s místními poměry a kulturními zvyklostmi. Trvá 4 hodiny a na jeho konci obdrží účastníci doklad o absolvování kurzu (není zakončený zkouškou). Dostanou též informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství. Bližší informace naleznete zde: http://www.vitejtevcr.cz/.

Pro koho je povinný a pro koho ne

Kurz je povinný pro všechny cizince, kterým bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, a také těm, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, bez podmínky předchozího pobytu na území, a absolvovat jej musí do 1 roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Pokud cizinec neabsolvuje adaptačně-integrační kurz v daném termínu, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Podrobněji k povinnosti absolvovat kurz, respektive komu přesně je kurz určen dle konkrétních zákonů a jejich předpisů naleznete v odkazu na článek OAMP MV ČR zmíněný v úvodu, nebo přímo ZDE.

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se nevztahuje na občany EU a jejich rodinné příslušníky. Nemusí jej absolvovat ani cizinci, kterým v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu bylo méně než 15 let, nebo kteří v tento den dovršili věk 61 let. Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál. Nemusí je absolvovat ani cizinec, který již tento kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k DP či k TP přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo ke dni 1. 1. 2021 platné. Dále se povinnost nevztahuje na cizince, kteří v ČR mají povolení k DP za účelem studia, ochrany na území, investování, mají povolení vydané MZV ČR, či se jedná o vnitropodnikově převedeného zaměstnance – přesné znění dle konkrétního zákona a kódů účelů pobytu opět v odkazu na článek OAMP MV ČR výše.

Druhy kurzů, kým a v jakém jazyce jsou pořádány

Adaptačně-integrační kurzy probíhají v administraci Centra na podporu integrace cizinců, kterých je v ČR celkem 18, a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Jsou pořádány kurzy pro veřejnost, které stojí 1500,- Kč, a kurzy realizované na základě nabídek právnických osob a ve spolupráci s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců (zde činí výše úhrady 800,- Kč, které ovšem státu odvádí daná právnická osoba, nikoli cizinec). V obou případech je nutná počáteční registrace na portálu: https://frs.gov.cz/

Kurzy vedou způsobilí lektoři v českém jazyce, avšak jsou tlumočeny kvalifikovaným tlumočníkem do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského a samozřejmě i do vietnamského jazyka. Tlumočníky do vietnamštiny připravuje a vzdělává naše organizace SEA-liaison, případně tlumočí přímo tlumočníci SEA-lu.

Jak se do kurzu přihlásit

Konkrétní kroky k přihlášení se do kurzu pro veřejnost a podmínky splnění účasti:

  1. Registrace cizince na portálu https://frs.gov.cz/, během níž je cizinci vygenerován variabilní symbol, který využije při platbě „kurzovného“.
  2. Zaplacení kurzovného ve výši 1500,- Kč (ať už bezhotovostně či prostřednictvím složenky) na účet vedený ministerstvem, po němž obdrží potvrzení o úhradě; při platbě je nutné uvést vygenerovaný variabilní symbol, jinak nedojde k uznání platby).
  3. Přihlášení na konkrétní kurz; aktuální informace o druhu kurzu, termínu, místu konání a jazyku, do kterého bude tlumočen, obdrží cizinec záhy po úhradě kurzovného. Po přihlášení na vybraný kurz obdrží potvrzení účasti na kurzu mailem.
  4. V den konání kurzu se cizinec musí dostavit do místa jeho konání, předložit průkaz o povolení k pobytu (ePKP) a stvrdit svou účast podpisem prezenční listiny. Cizinec se musí kurzu účastnit po celou dobu jeho trvání (tj. celé 4 hodiny). Kurz není zakončen žádnou zkouškou ani testem, účastníci obdrží doklad o absolvování kurzu.

 

Odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

http://www.vitejtevcr.cz/.

http://www.integracnicentra.cz/