Články

Obřady Vu Lan na Svatém Kříži

Ve středu 18. srpna došlo v areálu chebského obchodního centra Asia Dragon Svatý Kříž hned ke dvěma významným událostem: jednak zde proběhly obřady velkého buddhistického svátku Vu Lan k uctění matek a otců, jednak tu byl při této příležitosti slavnostně otevřen zbrusu nový buddhistický chrám Giác Đạo - stavba o rozloze 600m², se sochou bóddhisattvy Quan Am v otevřeném prostranství před ní.

 

Obřady k oslavě svátku Vu Lan zorganizovalo Sdružení vietnamských buddhistů v České republice vůbec poprvé. Svátek Vu Lan k uctění matek a otců je tradičním svátkem vietnamských buddhistů, nerozlučně spojeným s odvěkým vietnamským mravním principem oddanosti k rodičům a vděčnosti za jejich péči. Stal se příležitostí, kdy si všichni oddaní synové a dcery připomínají dar života a vychování, jehož se jim dostalo. Čas Vu Lan, čas obzvláštní vděčnosti a úcty k rodičům, přichází k věřícím buddhistům ve všech světadílech a během srpna si jej mohli připomenout věřící také v českých městech s početnou vietnamskou komunitou - vedle Chebu v Plzni, Praze, Brně, Ostravě a Potůčkách na Karlovarsku.

Jednotlivé obřady vykonávali ctihodní mnichové vyslaní přímo Ústředím Vietnamské buddhistické církve: nejvyšší představený Thích Chơn Thiện, vedoucí mise, úřadující místopředseda Rady pro církevní záležitosti při Ústředí Vietnamské buddhistické církve a ředitel Ústavu pro studium buddhismu v Huế a dále mniši a správci chrámů v Ho Či Minově Městě – ctihodný mnich Thích Trí Chơn, úřadující člen Rady pro církevní záležitosti při Ústředí Vietnamské buddhistické církve a duchovní správce chrámu Khánh An, ctihodný mnich Thích Trí Thường, místopředseda výboru buddhistů 12. městské části a duchovní správce chrámu Vạn Hạnh, ctihodný mnich Thích Trí Đắc, duchovní správce chrámu Ngọc Thuận a ctihodný mnich Thích Trí Nhiên, duchovní správce chrámu Minh Châu.

Slavnost v Chebu měla pestrý program po celý den. V ranních hodinách probíhalo soustředění sboru obřadnic, po němž následovalo vyznání Buddhovi a pozvání Velkého Tiêu Diệna, nebeských poslů a duší zemřelých. Po bezmasém pohoštění v dopoledních hodinách se již připravovaly modlitby k slavnostnímu otevření pagody Giác Đạo a k obřadům samotného svátku Vu Lan. Chrám byl slavnostně otevřen za vypuštění hejna holoubků kolem čtvrté hodiny odpoledne a mniši i věřící v něm posléze obětovali Buddhovi a duším zemřelých. Nejdůležitější obřad Velkého svátku - obřad naplnění a prosba za osvobození bludných duší - probíhal ve večerních hodinách, což expresivní atmosféru modliteb ještě umocnilo.

Uvolnění duší z podsvětí

Všichni buddhističtí věřící, všichni příslušníci vietnamské komunity s kladným vztahem k buddhismu i všichni ostatní přítomní hosté bez ohledu na náboženské vyznání byli vyzváni, aby z hloubi upřímného srdce vyslali svou energii k přípravě čistého svatostánku za vysvobození duší, za smazání zášti a překonání chtivosti tak, aby byly nešťastné duše uvolněny z podsvětí.

Vysvobození duší z podsvětí představuje jejich nezištné obdarování a poskytnutí pomoci k jejich záchraně z uvěznění v podsvětí. Aby duším v podsvětí bylo možno skutečně pomoci a vysvobodit je z jejich utrpení, musí obětník mít čisté srdce a musí připravit čistý svatostánek.

Příprava čistého svatostánku znamená vybavení obětního prostoru výhradně takovými obětinami jako jsou vonné tyčinky a květiny, čaj a ovoce a naprosto čisté, tj. neživočišné pokrmy. V areálu centra Asia Dragon na Svatém Kříži byl k té příležitosti postaven velký stan, který pojmul desítky modlících i pouze přihlížejících hostů.

Smazání zášti je zbavení se veškerých pocitů křivdy a zášti, které lidé navzájem chovají. Všechny zlé činy vznikají vlivem působení jedů chtivosti a hněvu. Když se tyto jedy navrší, pouta nenávisti nás zajmou a uvrhnou na cestu zla. Chceme-li se zbavit těchto pout, dopomůže nám k tomu pouze bezmezná síla Buddhova poselství, soustředěná úsilím řeholníků v čistém svatostánku. Jen ta může tato pouta zpřetrhat.

Chceme-li, aby loďka překonala vodní tok, musíme nejprve vytáhnout kotvu, která ji pevně poutá k jednomu břehu. To je krůček k překonání chtivosti. Jestliže chceme, aby se duše vymanily z pout, kterými je svazuje zášť a pocity křivdy, jež se navršily za celá pokolení, a aby dosáhly břehu vysvobození, musíme jim pomoci zbavit se kořenů zla a omylů, způsobených chtivostí, zlobou a poblouzněním.

Mistr To Nhu praví: "Tělo umírá, zbývá čistá duše." Právě tato čistá duše dovede člověka k vysvobození z koloběhu karmy. Proto dobré skutky, které vykonáme, i zlé činy, jichž se dopouštíme, nikdy nevymizí. Podle toho, zda člověk konal dobře anebo činil zlo, bude se rodit do nových životů. Duše, které se nemají o koho opřít, za které nikdo neobětuje a neprosí, se potulují bez místa, kde by mohly spočinout, opuštěné a zavržené. Těmto duším říkáme "opuštěné duše".

"Za dlouhé temné noci nad zemí

posvátné duše tu a tam prosvitnou v temnotách.

Politujte je, všichni živí tvorové,

opuštěné a samotné tu bloudí mezi námi."

Mezi těmito opuštěnými a nešťastnými dušemi může být náš vlastní dědeček nebo babička, otec nebo matka, přítel nebo příbuzný nebo některý z našich vzdálených předků. Vojáci padlí v boji, naši blízcí, kteří zahynuli vlivem válečných útrap, živelných pohrom nebo epidemií, duše lidí, jimž bylo ukřivděno a kteří zemřeli zbytečnou smrtí a s pocitem křivdy, lidé, kteří nespravedlivě zdědili zlou karmu a museli zemřít nesmyslnou smrtí v džungli nebo ve vodách řek a moře, v prachu cest nebo za tragických okolností, lidé, jejichž tělesná schránka byla rozmetána při dopravní nehodě, dětské zárodky, které nespatřily světlo světa, protože zahynuly v důsledku krvácení, choroby zárodku, samovolného nebo umělého potratu...

Obřad přípravy čistého svatostánku za vysvobození duší, smazání zášti a překonání chtivosti pro uvolnění duší z podsvětí je soubor praktik pro osvobození duší živých tvorů z utrpení a pro jejich záchranu, který se provádí podle předpisů tajné nauky k soustředění veškerých mravních sil pro to, aby všechny bytosti se mohly těšit blahodárnému vlivu dharmy. Je nejširším způsobem, jímž živí mohou prokázat dobrodiní mrtvým, kteří se za života nedočkali splacení toho, co jim jiní lidé svými činy zůstali dlužni. Je projevem nekonečného milosrdenství buddhistických věřících všem bytostem jakéhokoli druhu, jež tonou v bezvýchodném utrpení.


Prosba za osvobození bludných duší byla nejdůležitější součást obřadů k svátku Vu Lan a zároveň nejpůsobivější a nejsilnější zážitek pro nás, přihlížející hosty. Celodenní modlitby ukončil až pozdě v noci neméně famózní ohňostroj.

 

Článek čerpá z "Ohlášení velkého obřadu přípravy čistého svatostánku za vysvobození duší, smazání zášti a překonání chtivosti" pro uvolnění duší z podsvětí zpracovaného Organizačním výborem Velkého obřadu - Sdružení vietnamských buddhistů v ČR, jehož překlad autorce laskavě poskytnul pan Ivo Vasiljev.