Články

Praktická vietnamština

Po dlouhých letech čekání a studia ze zastaralých publikací se zájemci o vietnamský jazyk dočkali – konečně vychází nová učebnice vietnamštiny.

Učebnice Praktická vietnamština - Tiếng Việt thực hành je výsledkem spolupráce PhDr. Lucie Hlavaté s Ing. Binh Slavickou a shrnutím jejich zkušeností získaných při výuce vietnamštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učebnice byla vydána v nakladatelství Fortuna, a přestože v tiráži najdeme rok 2003, dostává se kniha na pulty obchodů až nyní.

Učebnice má 320 stran a obsahuje celkem dvacet lekcí zaměřených hlavně na gramatiku vietnamského jazyka, již doplňují ilustrativní příklady, modelové věty a základní fráze každodenní konverzace. Gramatika je vysvětlována postupně od jednoduchých problémů k složitějším konstrukcím.

Každá lekce začíná krátkou konverzací a souvislým textem k procvičování čtení, následují slovíčka a modelové věty použité v lekci. Probírané gramatické problémy v jedné lekci na sebe navazují tak, aby student získal ucelený přehled. Na konci lekce jsou procvičovací a překladová cvičení.

Celá učebnice je psána dvojjazyčně, tedy vysvětlení gramatiky a pokyny ke cvičením jsou ve vietnamštině i v češtině, což českému studentovi umožňuje rozšíření slovní zásoby o nezbytnou terminologii a podle předmluvy má zároveň umožnit Vietnamcům žijícím v České republice zabývat se hlouběji gramatikou své mateřštiny a srovnávat ji s češtinou.

Na konci knihy je vietnamsko-český slovníček výrazů užitých v učebnici a zároveň nabízí další slovíčka potřebná pro běžnou konverzaci.

Jak se kniha osvědčí ve výuce vietnamštiny ukáže hlavně praxe, zárukou kvality by měla být již samotná erudovanost autorek, jejichž profily uvádíme níže, a také zvučné jméno Ivo Vasiljeva, CSc, který učebnici lektoroval.

PhDr. Lucie Hlavatá vystudovala orientalistiku (obor vietnamistika) na FFUK v Praze, od roku 1985 pracovala jako odborná pracovnice v Orientálním Ústavu ČSAV, v roce 1992 začala působit na Ústavu Dálného východu FFUK, kde se od roku 1997 specializuje hlavně na gramatiku vietnamštiny, dějiny literatury a národnostní problematiku Indočíny. Od roku 1999 vyučuje vietnamštinu také na Státní jazykové škole v Praze.

Ing. Nguyễn Thị Bình Slavická přednáší fonetiku a gramatiku vietnamštiny na oboru vietnamistika Ústavu Dálného východu FF UK, kde s přestávkou působí již od roku 1980. Je autorkou velmi užitečné pomůcky při studiu vietnamštiny – Vietnamské čítanky (Tập đọc tiếng Việt), která vyšla v r. 1997 v nakladatelství Karolinum.