Články

13 let Klubu Hanoi v kostce

Čas neúprosně běží a Klub Hanoi má za sebou více než 10 let své existence; letos oslaví už 13. narozeniny, ačkoli již s novým názvem. V následujícím článku se proto ohlížíme zpátky, jak se jeho činnost léty vyvíjela a proměňovala, ale i kam by mohla směřovat do budoucna.

Léta 2002 - 2006

Klub Hanoi založili v roce 2002 na stáži v Hanoji studenti (nyní již absolventi) oboru vietnamistika FF UK. Původně jej zamýšleli jako neformální studentskou organizaci. Prostřednictvím webu www.klubhanoi.cz chtěli jednak přinášet čerstvé informace z Vietnamu nezávislýma očima studentů vietnamštiny, ale hlavně seznámit českou veřejnost, která v té době viděla Vietnamce u nás pouze jako "stánkaře", s vietnamskými tradicemi, literaturou, složitými dějinami i přírodními krásami. Název vybrali jako "protipól" vietnamskému spolku Klub Praha, který sídlí v Ho Či Minově Městě a sdružuje vietnamské absolventy československých škol z doby před rokem 1989.

Rok nato se zakládající členové KH dohodli na založení občanského sdružení, jež bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR v lednu 2004. K o. s. Klub Hanoi se postupně připojili mnozí další vietnamisté, vietnamští přátelé a lidé z ČR, kteří se z různých důvodů zajímali o Vietnam nebo komunitu Vietnamců v Evropě. Klub Hanoi tehdy pořádal fotografické výstavy s přednáškami o Vietnamu, promítání vietnamských filmů, mezinárodní fotbalová utkání Pohár kontinentů na Strahově, založil obsáhlou knihovnu s vietnamskou tématikou pro veřejnost, překládal vietnamskou literaturu, vydával Bulletin KH pro odbornou veřejnost (první čísla viz rubrika Ke stažení), podílel se na natáčení dokumentárních filmů ve Vietnamu v režii Martina Ryšavého, pořádal nejrůznější česko-vietnamská setkání aj.

Léta 2006 - 2009

V souvislosti s vývojem a nárůstem vietnamské komunity v ČR, tudíž i zájmu o vietnamskou kulturu a Vietnam na straně české veřejnosti, stoupala jednak návštěvnost webových stránek (v roce 2006 měly až 800 návštěvníků denně, v roce 2007 dokonce 1600), jednak poptávka po nejrůznějších odborných i praktických informacích. Zájem se linul ze všech stran – jak od státních institucí a úřadů, médií, neziskových organizací, knihoven, nemocnic, porodnic, studentů, pedagogů majících ve třídách vietnamské žáky, odborné i laické veřejnosti, tak i od vietnamských studentů vyrůstajících v ČR, kteří se přes češtinu (v důsledku zapomínání mateřského jazyka) snažili dopátrat svých kulturních kořenů a identity (mnozí se také stali aktivními členy Klubu Hanoi, někteří s námi spolupracují dodnes).

Ukázalo se, že spontánní vznik sdružení zároveň vyplnil "díru na trhu" ve smyslu fundovaného poskytování informací o vietnamské kultuře a komunitě v ČR. Klub Hanoi se v té době stal do jisté míry "prostředníkem" mezi českou společností a vietnamskou komunitou, která se tehdy české majoritě zdála velmi uzavřená a neprostupná. Ve stále větší míře se podílel na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách: organizovali jsme semináře ve školách, účastnili se veřejných diskusí, televizních či rozhlasových debat, recenzovali literaturu, která se Vietnamu nebo vietnamské kultury týkala, podíleli se na výzkumech a odborných publikacích, konzultovali odborné i studentské práce na téma vietnamské migrace do ČR, vydali jsme první publikaci S vietnamskými dětmi na českých školách, která se pro velký zájem čtyřikrát dotiskávala, aj. Díky spolupráci KH s různými kulturními organizacemi (o. s. Mamapapa, Divadlo Archa, Kultura Jinak, Národní Galerie v Praze aj.) a výše zmíněnými nadšenými vietnamskými studenty a amatérskými umělci vznikla také celá řada zajímavých a zábavných česko-vietnamských kulturních projektů, výstav a vystoupení (Za tržnicí, Toi la ai?, 9viet aj.).

V roce 2009 byl nicméně Klub Hanoi, resp. jeho nejaktivnější členové na pokraji svých sil. Naprostá většina jejich činnosti pro KH se odehrávala čistě na dobrovolnické bázi. Ačkoli se v nich skrýval velký potenciál nezávislosti a občanského přístupu, zájem o činnosti realizované Klubem Hanoi byl tak velký, že již prakticky nebylo reálné naplňovat je pouze ve volném čase. Vznikla tak myšlenka nalezení spolehlivějšího způsobu financování - místo několika tisíc korun vybraných na sponzorských darech jsme se rozhodli žádat o financování ze státního rozpočtu, dotací různých neziskových organizací, nadací a Evropské unie. Podařilo se také navázat na know-how výzkumného týmu Mgr. Jiřího Kocourka – aplikované sociologie, a to zejména v oblasti metod vzdělávání, integrace a realizace projektů rozvojové spolupráce.

Léta 2009 - 2014

V témže roce získal Klub Hanoi díky výše zmíněné spolupráci a zkušenostem první, tříletý projekt financovaný z Evropských sociálních fondů, který v podstatě pokračování činnosti Klubu Hanoi zachránil. Projekt navázal na dosavadní působení Klubu Hanoi v oblasti seznamování české majority s vietnamskou kulturou a integrace Vietnamců do majoritní společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity. Byl zaměřený jednak na výuku češtiny a užitečné integrační semináře vytvořené speciálně pro příslušníky vietnamské komunity, jednak na akreditované školení tzv. interkulturních asistentů z řad vietnamsky a česky hovořících zájemců, převážně studentů vyrůstajících v ČR odmalička. Cílem vůbec prvního takového kurzu pořádaného v ČR bylo vyškolit dvoujazyčné interkulturní zprostředkovatele a poradce, kteří budou schopni pomáhat vzájemnému poznávání obou kultur a vést jejich příslušníky k efektivní komunikaci na profesionální úrovni.

Školení česko-vietnamských interkulturních asistentů se Klub Hanoi věnoval i v dalších letech. Postupně se nám dařilo získávat projekty na kurzy nejen v Praze, ale i v Karlovarském, Ústeckém a Jihomoravském kraji (viz rubrika Projekty), takže k dnešnímu dni vznikla již poměrně velká skupina česko-vietnamských interkulturních asistentů, jež má široké uplatnění v Klubu Hanoi i mimo něj. Někteří působí jako poradci různým neziskovým organizacím přicházejícím do styku s vietnamskými migranty, jiní v rámci základních škol, kam dochází velké množství vietnamských žáků, další tlumočí nejrůznějším veřejným i komerčním subjektům anebo představují vietnamskou kulturu těm nejmenším v rámci multikulturní výchovy.

Souběžně jsme na poli vzdělávání v interkulturní asistenci iniciovali spolupráci neziskového sektoru a ministerstev ČR, která nastartovala proces zakotvení a uznání interkulturního asistenta coby profese (která běžně funguje v zahraničí) na MPSV ČR. Nakonec byla tato profese nazvána obecně interkulturní práce. Dnes se dělí na oblast "komunitního tlumočení" – tlumočení se znalostí sociolingvistiky s důrazem na porozumění obou stran, "interkulturní asistenci" jednotlivých podpůrných aktivit (doprovody na úřady, příprava na jednání, pomoc při vyplňování formulářů apod.) a konečně "interkulturní mediaci" – řešení interkulturních i skupinových konfliktů. Dodnes se u nás ustálilo využití zejména interkulturních asistentů, a to na školách, v advokátních kancelářích a na Oddělení azylové a migrační politiky MV ČR. Mezi rozvíjející se oblasti patří ještě interkulturní mediace.

Od roku 2009 nabízí Klub Hanoi rovněž poradenské služby v kanceláři v pražském velkoobchodním centru Sapa. Poloha vypovídá o převážném zaměření na poradenství vietnamským imigrantům, a to hlavně v rámci orientace v českém institucionálním prostoru, který se pochopitelně od toho vietnamského výrazně liší. Do práce v poradně jsou samozřejmě zapojeni i již zmínění interkulturní asistenti (v rámci tlumočení, asistovaných doprovodů na úřady apod.). Stejně jako do pokračující výuky českého jazyka pro Vietnamce, kde se v posledních letech začali uplatňovat i další, služebně i co do věku mladší absolventi vietnamistiky (resp. nově etnologie se specializací vietnamistika). Doposud se můžeme pochlubit více než tisícovkou vietnamských absolventů našich kurzů češtiny. Nově jsme také začali natáčet videa, která hravou formou vysvětlují vietnamským posluchačům českou gramatiku. V neposlední řadě za námi jezdí na Sapu na konzultace i zahraniční studenti, když píší různé studentské práce s vietnamskou tématikou.

Vedle projektů jsme však nezaháleli ani v prezentaci samotné vietnamské kultury. Klub Hanoi se každoročně účastnil Refufestu na pražské Kampě, Barevné devítky v parku Podviní ve Vysočanech, festivalu Poznejme se, sousedé v parku Parukářka v Praze 3, pozván byl s představením vietnamské kuchyně do Mikulova na Festival národů Podyjí, na festival Zažij Vietnam v rámci akce Prahy 3 k výročí 65 let od navázání česko-vietnamských vztahů aj. Kromě vietnamských pochoutek a vystoupení na pódiu vzbuzuje u festivalových návštěvníků velký zájem zejména aktivita malování na tradiční vietnamské klobouky či vysypávání obrázků barevným pískem.

Léta 2014 - 2015

Po pěti letech práce na projektech jsme nicméně museli naše směřování, resp. jeho financování opět přehodnotit. Zjistili jsme, že náročná projektová administrativa, jež stojí nadměrně času a sil mnoho lidí, zajímá příslušné byrokratické síly daleko více, než skutečný obsah projektu. Začalo se nám stýskat po nezávislosti a projektech, které nám dávaly smysl samy o sobě a jež jsme realizovali rádi a bez stresu z možných byrokratických chyb. Proto jsme se rozhodli do budoucna projekty financované z EU omezit a znovu se pokusit o získání sponzorů a samofinancování našich aktivit.

Klub Hanoi měl a má to štěstí, že ve svých řadách či v řadách svých spolupracovníků mohl přivítat ty nejvýznamnější osobnosti různých vědních i uměleckých oborů, zároveň i milovníky vietnamské kultury. Od počátku se snažil být nezávislým zprostředkovatelem kultur Vietnamu a České republiky. Tato pozice se mnohdy potvrdila i v praxi; například tím, že byl zvolen nezávislou tlumočící jednotkou při jednáních MV ČR a Velvyslanectví VSR v Praze, když se jednalo o uznání vietnamské národnostní menšiny v ČR.

S příchodem nového občanského zákoníku pak Klub Hanoi změnil nejen statut občanského sdružení, ale i název. Rozhodli jsme se rozšířit naši sféru působnosti i do jiných zemí JV Asie, tak jak Klub Hanoi zamýšlel od začátku. V lednu tohoto roku se proto změnil název našeho sdružení na South East Asia – liaison, z. s.

Přání do budoucna

V současné době bychom rádi směřovali k posilování vědomí kulturní a sociální identity pramenící kromě českého prostředí také z Vietnamu, protože se začíná ukazovat, že mladá vietnamská generace roste do období složité volby a výběru bez jasně uvědomělých kořenů. Rádi bychom o tomto tématu dále diskutovali a nabízeli možnosti seznámit se hlouběji s kořeny vietnamské kultury a společnosti. Chystáme se také na vzdělávání tlumočníků, jejichž odbornost je v ČR velmi žádána. Vydáme se cestou dramatizace a účasti migrantů na představeních a smíšených kulturních akcích. Budeme podporovat osvětové vzdělávání v oblasti výchovy dětí a první pomoci mezi vietnamskými rodiči. Rádi bychom získali sponzory jednak na výše uvedené aktivity, jednak na rozvojové aktivity ve Vietnamu, kam řadíme zejména oblast zakládání speciálních tříd pro postižené děti, komunitní vzdělávání učitelů a žáků na základních školách a vzdělávání pedagogů k aplikované pedagogice. Tyto projekty již máme vyzkoušené a disponujeme připravenými programy. Jsme ale otevřeni i dalším novým návrhům ke spolupráci.