Články k projektům

Inspirace k diskusi odborníků pracujících s osobami s odlišným kulturním zázemím (klienty z vietnamského kulturního okruhu)

V rámci projektu „Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš“, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716, jsme vytvořili metodický sborník pro odborníky pracující s vietnamskými klienty, a to na základě zkušeností naší organizace, jednotlivých interkulturních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků (lékařka, psychoterapeut aj.).

Cizinců, kteří se rozhodli žít či pracovat v ČR, stále přibývá. Současně roste počet dětí cizinců v dětských kolektivech v českých školkách a školách. Jejich jazyková příprava není systémově uchopená, ale čistě individuální, stejně jako je individuální přístup školského zařízení a jednotlivých pedagogů k jejich jazykové, případně kulturní a jiné bariéře.

Tato publikace si vzala za cíl nastínit problémy, s nimiž se může setkat jak pedagog, tak i jiný odborník či úředník, který přichází do styku s cizinci, v našem případě s Vietnamci. Snaží se představit potenciálního vietnamského klienta, respektive jeho kulturní prostředí, které ho vyformovalo a v němž žije, současně upozornit daného českého odborníka na úskalí, k nimž může díky tomu ve vzájemné komunikaci docházet. A současně dát naději, že vše je řešitelné, pokud je zapojen profesionální interkulturní pracovník a všechny zúčastněné strany se chtějí dohodnout.

Vznik publikace podpořily projekty zaměřené na integraci rodin cizinců do majoritní společnosti, zejména v oblasti školství, jež naše organizace realizuje počínaje lety 2017 - 2018. Konkrétně se jedná o projekt s názvem Interkulturní rodinné česko-vietnamské komunitní centrum Libuš, na nějž navazovalo dvouleté prodloužení; nyní běží pod názvem Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš (2019 - 2021).

Zmíněné projekty míří na dvě primární cílové skupiny: vietnamskou (čínskou) veřejnost v ČR a české školy pracující s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V jejich rámci probíhaly workshopy a konzultace pro rodiče v oblasti zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, pedagogiky, sociologie, práva a ekonomie, exkurze do mateřských a základních škol, celodenní rodinné výlety, multikulturní odpoledne, a dokonce i interaktivní divadlo fórum. Také v rámci našich dalších projektů (Integrace cizinců v MČ Praha 12) jsme se věnovali zejména podpoře komunikace mezi rodiči, dětmi a školou, jazykové diagnostice vietnamských dětí a konzultacím v oblasti interkultury. Potažmo spolupracujeme s psychology, etopedy, pedagogy i lékaři a advokáty, sociálními pracovníky OSPOD, dětskými domovy, poradenskými, vzdělávacími a výchovnými centry apod.

Vzniklou publikaci chápeme skutečně jako inspiraci k diskusi, jak už stojí v jejím názvu. Nebo, chcete-li, jako úvod do problematiky, který budeme dále rozvíjet a doplňovat. Interkulturní setkávání je velice přínosné, neboť rozšiřuje rozhled a volbu každého z nás. Přáli bychom si, aby tento text nebyl chápán jen v užším slova smyslu coby profesionální příprava k výkonu interkulturní práce, ať už jde o jakoukoli její formu.

Text provází zvýrazněné oddíly psané kurzívou – jedná se o příklady z praxe i ze života. V neposlední řadě bychom rádi poukázali na existenci výukových videí, která v rámci naší organizace natáčíme a která mohou být využita i jako doprovodná k této publikaci. A konečně: publikace ke stažení ZDE.

 

Jakékoli připomínky k diskusi můžete zasílat na: .

 

Kolektiv autorů: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. NGO Quynh Nga, NGUYEN Kinh, Ing. et Mgr. Marie NOVÁKOVÁ, Mgr. Šárka ŠIMEČKOVÁ, MUDr. Hana TAXOVÁ, Mgr. Van Anh TRANOVÁ, Mgr. Bc. Jan UHLÍŘ, Mgr. VELČEVOVÁ Thanh Tu

 

Realizátor a partneři projektu:

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716
PORADENSKÉ STŘEDISKO V RÁMCI INTERKULTURNÍHO CENTRA RODINNÉHO ČESKO-VIETNAMSKÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA LIBUŠ

Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.